mandag, juni 12, 2006

Mapper som redskap for læring

En digital mappe kan forstås som en medierende artefakt for kommunikasjon. Kommunikasjon sees på - i et sosiokulturelt perspektiv - som læring, og mediering er en måte å håndtere verden på gjennom/via ulike fysiske og intellektuelle redskaper.

Språket - som er det kraftigste artefakt mennesket besitter, betinges av sosiale forhold som feks interaksjon med andre mennesker. Tenkningen farges av vår kultur og våre redskaper.

En digital mappe er et redskap for produksjon, dokumentasjon og evaluering av kunnskaper og ferdigheter - en systematisk samling med elevarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon innenfor et fagområde.

Den er farget av læringssyn, og vil ved bruk av sosiokulturelt læringssyn basere seg på kollektive prosesser - en åpen og kooperativ arbeidsform basert på gjennomsiktighet - hvor man villig deler kunnskapen. Et transparent læringssystem. Det er tre læringsfaser:

1 - Samarbeidlæring innebærer blant annet (fokus på aktivitet og språk):
 • problembaserte arbformer
 • prosessorientert skriving
 • respons og rettleding
 • faglig fordypning
 • metakognisjon (hvordan jeg lærer best)
 • produksjon av multimodale tekster
 • dialog

2 - Refleksjon

 • metakongisjon
 • egenvurdering
 • drøfting i fellekap (slik at ikke vurderingen blir for subjektiv)

3 - Evaluering

 • Læringen underveis avhenger av at evaluering er integrert i hele prosessen.
 • skal stimulere til innsats
 • øke kunnskap og ferdigheter
I en enkel modell kan vi si at:

Enkelt arbeid > Mappe > Evaluering
Enkelt arbeid>

I en avansert modell kan vi si at:

Enkelt arbeid >
Enkelt arbeid >Samlingsmappe > Utvalg > Presentasjonsmappe > Evaluering
Enkelt arbeid >

Ingen kommentarer: